เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ

ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจเงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงเงื่อนไขและข้อตกลงในการขายและสั่งซื้อสินค้าบน kasintorn.com และมีเงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ ดังต่อไปนี้


การสั่งซื้อสินค้าหรือการกระทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นบน kasintorn.com ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวของท่านเอง หรือการที่ท่านมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือบุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านไปใช้ หรือ มีบุคคลอื่นแอบอ้างนำรหัสประจำตัว (Password) ของท่านมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า หรือกระทำรายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยความตั้งใจของท่าน หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของท่าน ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านในฐานะเจ้าของรหัสประจำตัว (Password) จะยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งหมด ทุกประการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ เพื่อให้ kasintorn.com ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่าน แต่ประการใด


kasintorn.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะตรวจสอบเงื่อนไขการขายและสั่งซื้อทุกครั้งก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าบน kasintorn.com การที่ท่านยังคงทำการสั่งซื้อนสินค้าบน kasintorn.com หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว kasintorn.com ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

  1. การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และคลิกหรือกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายและสั่งซื้อแล้วก่อนดำเนินการสั่งซื้อสินค้าบน kasintorn.com
  2. เมื่อท่านได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถนัดหมายวัน เวลา รับสินค้าได้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ณ จุดบริการ
  3. ขอให้ท่านตรวจนับสินค้าให้ครบทุกชิ้นและให้ท่านตรวจสภาพสินค้าว่ามีความสมบูรณ์ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง
  4. กรณีเจ้าหน้าที่ให้มีการเซ็นรับสินค้า ขอให้ท่านลงชื่อและวันที่ได้รับสินค้าในเอกสารที่จัดเตรียมไว้ ณ จุดบริการ
  5. หากท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว kasintorn.com สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  6. หากท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว kasintorn.com สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี
  7. เมื่อท่านตรวจรับสินค้าไปแล้ว kasintorn.com สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี