เกี่ยวกับโรงเรียน
โรงเรียน คือ บ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน” นี้คือปรัชญาที่โรงเรียนใช้ในการดำเนินการด้านต่างๆ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่เหมือนบ้านหลังที่ 2 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ตระหนักในความไว้วางใจ ที่ท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแล ทางโรงเรียนจึงคัดสรรคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่พร้อมดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านตลอดเวลา

โรงเรียนคำนึงถึงนักเรียนเป็นที่ตั้งและส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยการจัดอาคารและสนามเด็กเล่นให้เหมาะกับสรีระและวัยของนักเรียน สระว่ายน้ำมาตรฐานที่แยกสระเด็กเล็กและสระเด็กโต Computer Lab พร้อมระบบ E-Learning ด้วย iPad พร้อม Hi Speed Internet ห้องวีดีทัศน์ (Movie Theather with High Speed Internet) Science Lab ห้องเรียนปลอดโปร่งและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมระบบ E-Learning และ High Speed Internet ห้องศูนย์วิทยาการการเรียนรู้ ห้องสมุด (Library) ที่ตกแต่งอย่าง สวยงาม สีสันสดใส เพื่อกระตุ้นความอยากอ่านหนังสือ การจัดสถานที่เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะกับสรีระของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

พร้อมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงด้วยระบบสแกนนิ้วมือรับส่งนักเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม. นอกจากความเอาใจใส่ที่มีให้นักเรียน ทางโรงเรียนมีความพยายามในการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน โดยทางระบบ E-Learning ด้วย Google App for Education by Google ที่โรงเรียนได้นำเข้ามาเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างครบครัน ประหยัด รวดเร็ว สะดวก ตลอด 24 ช.ม. ระบบ  E-Learning ของทางโรงเรียน ประกอบด้วย ระบบ E-mail (Gmail) ระบบปฎิทิน (Google Calendar) ระบบพื้นที่เก็บข้อมูล (Google Drive) และระบบ Website ห้องเรียน (Google Site)

นอกจากระบบ E-Learning ที่ได้จัดทำ Website ของแต่ละห้องเรียนไว้เฉพาะแล้ว ทางโรงเรียนยังมี Website สำหรับเป็นพื้นที่แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะมีขึ้นในโรงเรียน และประมวลข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว มีตารางเมนูอาหารประจำวัน (Lunch Menu) มีปฎิทินวันสำคัญ (School Calendar)

โรงเรียนในเครือกสิณธรก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชน ของชาติให้มีความเป็นลิศทางด้านวิชาการ และปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่ เยาวชนของชาติ อำนวยการสอนโดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ อันยาวนาน มีทั้งหมด 3 สาขา โดยมีสาขาแรกคือ โรงเรียนกสิณธร วิทยา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอนแบบสามัญ สาขาที่ 2 คือ โรงเรียนกสิณธรเซ็นต์ปีเตอร์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบัวทอง2 จัดการเรียนสอนแบ่งเป็นหลักสูตรสามัญและหลักสูตรสองภาษา มุ่งเน้น การปลูกฝังความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา พัฒนาทักษะทาง สังคม เพิ่มพูนศักยภาพให้ตนเองด้วยการเป็นบุคคลที่รักการศึกษา รู้จักแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา สาขาที่ 3 คือ โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา ตั้งอยู่บนถนน พุทธมณฑลสาย 3 ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของ ชาติ ทั้งในด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอัน ดีแก่เยาวชนของชาติ

 

บริการอื่นอีกมากมายที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรม นอกห้องเรียนเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม เช่น Academic Day, Science Week, Mother’s Day, Sports Day, Christmas Day, กิจกรรม Academy Show, After School Avitivities เช่น Swimming, Ballet, iPad Apps, Arts, Mandarin, Piano, และ Homework Helps ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนมีความเชื่อ ว่า การเรียนมิได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งกิจกรรม เหล่านี้ยังเปิด โอกาสให้ผู้ปกครองได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา ของบุตรหลานอีกด้วย ที่สำคัญทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้พบปะพูดคุยกับครูตลอดเวลา

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงเรียนมีการ จัดกิจกรรมวันผู้ปกครองพบครูไทยและครูต่างชาติ (Parent Meeting Day) หลังการสอบทุกครั้งถึง 4 ครั้งต่อปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบและถามครูชาวต่างชาติ และถามถึงผลการเรียน ความ ประพฤติของนักเรียนในห้องเรียนอีกด้วย
สิ่งที่โรงเรียนจัดให้ทั้งหมดนี้ ก็เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าในสังคมแห่ง การเรียนอนาคตจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นสังคมแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้ นักเรียน ทางโรงเรียนขอเชิญชวนผู้ปกครองที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของโรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ มาเป็นสมาชิกในสังคมอันอบอุ่นแห่งนี้
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 
หลักสูตรและการสอน
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตร 2 ภาษา (English Program)
โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เปิดสอนในโปรแกรมสองภาษา (English Program) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา
โปรแกรมสามัญ เปิดสอนในระดับมัธยม โปรแกรมสองภาษา (English Program)
สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ผู้มากประสบการณ์และอาจารย์เจ้าของภาษา
ประกอบกับหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในแต่ละห้องจะมีครูชาวไทยและครูเจ้าของภาษาเป็นครูประจำชั้น
ซึ่งจะคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
โปรแกรมการเรียน

โปรแกรมสองภาษาแบบเข้มข้น
(Intensive English Program)

ในระดับประถมศึกษา สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 65% เป็นภาษาไทย 35% *
ในระดับอนุบาล 2-3 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 60% เป็นภาษาไทย 40% *
และในระดับอนุบาล 1 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50% เป็นภาษาไทย 50% *

 • ในระดับอนุบาล 1-3 มีนักเรียนประมาณ 25 คนต่อห้อง และในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 30 คนต่อห้อง *
 • ระดับชั้นอนุบาลมีครูห้องละ 2 ท่าน เป็นครูไทย 1 ท่าน *
  ครูเจ้าของภาษา 1 ท่าน *
 • วิชาหลักที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูเจ้าของภาษา ยกเว้นในกรณีที่ครูเจ้าของภาษาขาดแคลน ลาป่วย ฯลฯ ครูต่างชาติจะเป็นผู้สอนแทน *

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 

โปรแกรมสองภาษา
(English Program)

ในระดับอนุบาล 2-3 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 60% เป็นภาษาไทย 40% *
ในระดับประถมศึกษา สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 55% เป็นภาษาไทย 45% *
ในระดับอนุบาล 1 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50% เป็นภาษาไทย 50% *
ในระดับมัธยมศึกษา สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50% เป็นภาษาไทย 50% *

 • ในระดับอนุบาล 1-3 มีนักเรียนประมาณ 25 คนต่อห้อง และในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 30 คนต่อห้อง *
 • ระดับชั้นอนุบาลมีครูห้องละ 2 ท่าน เป็นครูไทย 1 ท่าน ครูต่างชาติ 1 ท่าน *
 • ครูไทยทำงานร่วมกับครูต่างชาติ *

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 

โปรแกรมภาษาอังกฤษเริ่มต้น
(Mini English Program)

ในระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 20% *
เป็นภาษาไทย 80% *

 • ในระดับอนุบาล 1-3 มีนักเรียนประมาณ 25 คนต่อห้อง และในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 30 คนต่อห้อง *
 • วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูต่างชาติ *

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 

โปรแกรมสามัญ (หลักสูตรภาษาไทย)
(Thai Program)

วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูเจ้าของภาษา *

 • เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะระดับ มัธยมศึกษา เท่านั้น *
 • สอนเป็นภาษาไทยประมาณ 90% เป็นภาษาอังกฤษประมาณ 10% *
 • 1 ห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 35 คน *
 • ครูไทยทำงานร่วมกับครูต่างชาติ *

*อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 
ค่าธรรมเนียมการเรียน *
เตรียมอนุบาล
เริ่มต้นที่
24,700.00 บาท **
 
อนุบาล 1
เริ่มต้นที่
14,300.00 บาท **
 
ประถม 1
เริ่มต้นที่
15,400.00 บาท **
 
มัธยมต้น
เริ่มต้นที่
16,300.00 บาท **
 
มัธยมปลาย
เริ่มต้นที่
18,500.00 บาท **
 

*ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ ของโรงเรียน
**อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
Kasintorn Grand Opening

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดย ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิด

 

และในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี มาเป็นประธานในพิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียนหลังใหม่

 
School Visit and Learning
Collaboration

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน โดยได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร นักการศึกษา และครูจากโรงเรียน Huamin ประเทศสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานด้าน "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Education for Sustainable Development: ESD)

 

นักเรียนโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่นำเสนอผลงานให้เพื่อนนักเรียนชาวสิงค์โปร์ จากโรงเรียน Huamin Primary School ฟัง และรับฟังการนำเสนอผลงานจากเพื่อนชาวสิงค์โปร์ โดยนักเรียนโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ได้ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทย และสิงค์โปร์พร้อมวาดภาพเกี่ยวกับวัฒธรรมของสิงค์โปร์ในแง่ต่างๆ เพื่อส่งให้โรงเรียน Huamin Primary School นำไปประดับโรงเรียน

 

คณะผู้บริหารและครูทั้งไทยและต่างชาติ ได้รับเชิญจากโรงเรียน Huamin Primary School ประเทศสิงคโปร์ ให้ไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน รวมทั้งสานต่อโครงการเรียนร่วมฯ ให้เป็นโครงการระหว่างโรงเรียนแบบถาวร

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน Huamin Primary School ประเทศสิงค์โปร์ กว่า 40 คน เดินทางมาเรียนร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย เช่น การไปทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้การปลูกและดูแลกล้วยไม้ ณ สวนกล้วยไม้ในชุมชน, การทำกิจกรรมงานประดิษฐ์ปลาตะเพียน ซึ่งเป็นศิลปะประดิษบ์พื้นบ้าน, การประดิษฐ์แจกันจากวัสดุเหลือใช้และการผลิตปุ๋ยด้วยไส้เดือน เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, และการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อทดสอบและวัดค่าธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยมูลไส้เดือน

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่นมาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านเทคนิคการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สมาคมครูโรงเรียนอนุบาล โด บอง กุ จากประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาเพื่อขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการสอน

 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิค ในเครืออัครมหาสังฆมณฑล กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย (Catholic Education Council of Jakarta Archdiocese) ขอเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการสอน

 
Kasintorn Activities

ทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรี กีฬาและการแสดง โดยมีโค้ชเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำการสอนให้กับนักเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน และแสดงตามโอกาสต่างๆ เช่น เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ และการแข่งขันดนตรีไทย สำหรับทางด้านกีฬา ทางโรงเรียนจัดทีมฟุตบอล และทีมว่ายน้ำโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ โดยมีโค้ชควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

 
Kasintorn Health

ทั้งนี้ทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช มาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการดูแลห้องปฐมพยาบาลให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์ เป็นที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ให้แก่โรงเรียน

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังเชิญ นักโภชนาการ ของทางโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มาเป็นที่ปรึกษาในด้านโภชนาการให้กับทางโรงเรียน

 
Kasintorn Facilities

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ มีสถานที่ที่สวยงาม สีสันสดใส มีบรรยากาศร่มรื่นไร้มลพิษและเสียงรบกวน สถานที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และแต่ละพื้นที่ของโรงเรียนจะถูกออกแบบเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ รักที่จะเรียนรู้ เช่น ศูนย์สื่อการเรียน, ศูนย์วิทยาการ, Hi Speed Computer Lab, Library with High Speed Internet ที่ ดีโซน์ฉีกรูปแบบที่เคร่งเครียดด้วยการแต่งเติมสีสัน และตกแต่งสร้างบรรยากาศมหัศจรรย์แห่งจินตนาการ Science Lab พร้อมอุปกรณ์การทดลองที่ทันสมัยและครบครัน Indoor Swimming Pools ขนาดมาตรฐาน หรือ Play House ปรับอากาศที่ออกแบบให้นักเรียนได้สนุกกับการปีนป่าย และ Soccer Field ขนาดใหญ่สำหรับการเรียน และทีมฟุตบอลของโรงเรียน

 
Kasintorn Outcomes

โรงเรียนมีกิจกรรมแสดงผลงานและความสามารถของนักเรียน เช่น สัปดาห์วิชาการแสดงผลงานของนักเรียน งานแสดงประจำปี, (Academy Show) แสดงผลงานของนักเรียนด้านการแสดง เช่น การแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากล ร้องเพลง โขน อุปรากรจีน (งิ้ว) เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

 
ความภูมิใจด้านต่างๆ
ด้านวิชาการ

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทั้ง 3 รอบ ในระดับดี-ดีมาก จากสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 31,375 โรงเรียน
ผลปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ได้ผลประเมินดีในทุกมาตรฐานการชี้วัดจำนวน 4,420 โรงเรียน

รางวัลพระราชทาน

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ (ภายใต้ชื่อสถานศึกษาเดิมว่า “โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์”) ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2549 จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาทุกรูปแบบ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ประกอบกรรมดี ที่มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล ซึ่งนับว่าโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้รับเกียรติอันสูงสุดและเป็นสิริมงคลยิ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าฯต่อคณะผู้บริหาร คณะครู คณะผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน

 
รางวัลสมศ.

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาในระดับ ดี-ดีมาก ทุกมาตรฐาน

 
O-NET

โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5 ปีซ้อน จากผลการทดสอบ O-NET จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) การทดสอบ O-NET เป็นการวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ ว่าในแต่ละโรงเรียนมีคุณภาพในการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนถึง 5 ปีติดกัน

 
เพชรยอดมงกุฏ

นักเรียนของโรงเรียนผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งการสอบเปรียบเสมือนการเลือกเพชรเม็ดที่งามที่สุดทางด้านความสามารถทางวิชาการ โดยเป็นการแข่งขันระดับประเทศ ที่โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนรัฐบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมการสอบวัดความสามารถโครงการเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ การสอบเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนทั่วประเทศว่าใช้แนวทางและเกณฑ์มาตรฐานในการวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน