โปรแกรมเสริมพิเศษ
Coding (Multiple Intelligences)
โปรแกรม ฟุตบอล (Football)
โปรแกรม บัลเล่ต์ (Ballet)
โปรแกรมเรียนเสริมพิเศษ ติวเข้าสาธิต / กระบวน การคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับระดับชั้นอนุบาล 2-3
โปรแกรมเรียนเสริมพิเศษกับครูไทย
โปรแกรมเรียนเสริมพิเศษกับครูต่างชาติ